01

Výroční zpráva za rok 2019

Stáhnout ve formátu PDF

03

Výroční zpráva za rok 2021

Stáhnout ve formátu PDF

02

Výroční zpráva za rok 2020

Stáhnout ve formátu PDF

Přihláška studenta

 

Profil

Vzdělání

Uveďte typ aktivity, popište aktivitu, uveďte časovou dotaci této aktivity, uveďte, jak dlouho se aktivitě věnujete. V případě více relevantních aktivit uveďte výše uvedené údaje pro každou z nich.
V motivační eseji nám napište, proč máte rád/ráda fyziku, čemu se v rámci fyziky věnujete, čemu se chcete věnovat a proč byste měli získat příspěvek z nadačního fondu.
Přiložte doporučující dopis od vašeho třídního učitele, od vašeho učitele fyziky (pokud jsou tatáž osoba, přiložte jen jeden z nich), od výchovného poradce (pokud ho vaše škola má) a od ředitele školy.

Přihláška zájmového kroužku

 

Zájmový kroužek

Garant zájmového kroužku

Napište nám jak a proč kroužek vznikl, co je hlavní aktivitou kroužku a kolik studentů kroužek navštěvuje.
Napište nám, jaké vybavení kroužek požaduje a proč je toto vybavení pro funkci kroužku důležité.
Přiložte doporučující dopis od ředitele organizace, pod kterou kroužek spadá.

 


 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je Nadační fond Luďka Pekárka na podporu studentů fyziky a fyzikálních oborů (dále jen nadační fond) sídlem Višňová 579, 289 23 Milovice. Na nadační fond je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese „nadacni.fond@sisyfos.cz“ nebo poštou na adresu sídla nadačního fondu.

Osobní údaje žadatelů o finanční podporu jsou zpracovávány a uchovány za účelem vedení evidence a kontroly využití podpory k účelu, pro kterou byla schválena. Pro zajištění vedení dokumentace jsou zpracovávány všechny údaje uvedené v žádosti o podporu, zejména: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, kontaktní údaje, národnost a vzdělání.

Osobní údaje týkající se žadatelů jsou uchovávány v elektronické podobě po dobu po dobu existence nadačního fondu, pokud příjemce nepožádá o jejich výmaz. Při zániku nadačního fondu jsou informace vymazány.

Žadatel, kterému byla poskytnuta podpora, má právo, aby jeho jméno nebylo zveřejněno ve výroční zprávě nadačního fondu. V takovém případě musí žadatel o této skutečnosti informovat nadační fond e-mailem „nadacni.fond@sisyfos.cz“ nebo poštou na adresu sídla nadačního fondu před koncem kalendářního roku příslušného podání žádosti o finanční podporu.

 

 

Poděkování

 

Velký dík paří Radku Zemánkovi za správu internetových stránek fondu a Martině Loukotové za pomoc s účetnictvím.