01

Výroční zpráva za rok 2019

Stáhnout ve formátu PDF

Přihláška studenta

 

Profil

Vzdělání

Uveďte typ aktivity, popište aktivitu, uveďte časovou dotaci této aktivity, uveďte, jak dlouho se aktivitě věnujete. V případě více relevantních aktivit uveďte výše uvedené údaje pro každou z nich.
V motivační eseji nám napište, proč máte rád/ráda fyziku, čemu se v rámci fyziky věnujete, čemu se chcete věnovat a proč byste měli získat příspěvek z nadačního fondu.
Přiložte doporučující dopis od vašeho třídního učitele, od vašeho učitele fyziky (pokud jsou tatáž osoba, přiložte jen jeden z nich), od výchovného poradce (pokud ho vaše škola má) a od ředitele školy.

Přihláška zájmového kroužku

 

Zájmový kroužek

Garant zájmového kroužku

Napište nám jak a proč kroužek vznikl, co je hlavní aktivitou kroužku a kolik studentů kroužek navštěvuje.
Napište nám, jaké vybavení kroužek požaduje a proč je toto vybavení pro funkci kroužku důležité.
Přiložte doporučující dopis od ředitele organizace, pod kterou kroužek spadá.

 


 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je Nadační fond Luďka Pekárka na podporu studentů fyziky a fyzikálních oborů (dále jen nadační fond) sídlem Višňová 579, 289 23 Milovice. Na nadační fond je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese „nadacni.fond@sisyfos.cz“ nebo poštou na adresu sídla nadačního fondu.

Osobní údaje žadatelů o finanční podporu jsou zpracovávány a uchovány za účelem vedení evidence a kontroly využití podpory k účelu, pro kterou byla schválena. Pro zajištění vedení dokumentace jsou zpracovávány všechny údaje uvedené v žádosti o podporu, zejména: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, kontaktní údaje, národnost a vzdělání.

Osobní údaje týkající se žadatelů jsou uchovávány v elektronické podobě po dobu po dobu existence nadačního fondu, pokud příjemce nepožádá o jejich výmaz. Při zániku nadačního fondu jsou informace vymazány.

Žadatel, kterému byla poskytnuta podpora, má právo, aby jeho jméno nebylo zveřejněno ve výroční zprávě nadačního fondu. V takovém případě musí žadatel o této skutečnosti informovat nadační fond e-mailem „nadacni.fond@sisyfos.cz“ nebo poštou na adresu sídla nadačního fondu před koncem kalendářního roku příslušného podání žádosti o finanční podporu.